Nazywam się Artur Pietraszkiewicz
 i jestem adwokatem

      Od 2005 roku prowadzę Kancelarię Adwokacką
w Suwałkach specjalizującą się w sprawach karnych, cywilnych i rodzinnych.

  Zanim zostałem adwokatem przez ponad 7 lat pracowałem na różnych szczeblach w 5 powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, prowadząc i nadzorując liczne śledztwa i dochodzenia. Ostatnio pracowałem jako prokurator w Prokuraturze Rejonowej Olsztyn - Południe w Olsztynie.

 Dzięki bogatemu doświadczeniu uzyskanemu
w trakcie wykonywania zawodu adwokata, a wcześniej prokuratora, zdobyłem szeroką wiedzę i umiejętności niezbędne do udzielania porad prawnych oraz reprezentowania klientów w postępowaniach sądowych.

ADWOKAT / SUWAŁKI / KANCELARIA ADWOKACKA

  

ZAPRASZAM DO SKONTAKTOWANIA SIĘ ZE MNĄ:

TELEFONICZNIE

KOM:  663 756 286

TEL/FAX:  87 565 23 06

MAILOWO

pietraszkiewiczadwokat@wp.pl

 

 OSOBIŚCIE

w siedzibie mojej Kancelarii przy
ul. Noniewicza 63/4
w Suwałkach

Konto bankowe MBANK S.A.

81 1140 2017 0000 4002 0792 2638

SPRAWY KARNE

W sprawach karnych oferuję profesjonalną pomoc prawną na wszystkich etapach postępowania:

od wszczęcia dochodzenia lub śledztwa, poprzez postępowanie przed sądem I i II instancji, aż do etapu postępowania wykonawczego włącznie.


Prowadzę sprawy karne związane zarówno z obroną interesów podejrzanego, oskarżonego i skazanego,
 jak również pokrzywdzonego, czy też osób występujących w charakterze oskarżyciela,

 w szczególności dotyczące:

 • przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
 • przestępstw przeciwko wolności
 • przestępstw przeciwko rodzinie i opiece
 • przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów
 • przestępstw przeciwko mieniu 
 • przestępstw karno-skarbowych
 • wykonania kary, a w tym: jej 

  odroczenia, 

  udzielenia przerwy,

  warunkowego przedterminowego zwolnienia oraz 

  warunkowego zawieszenia jej wykonania

ADWOKAT / SUWAŁKI / KANCELARIA ADWOKACKA / SPRAWY KARNE


SPRAWY cywilne i rodzinne

Reprezentuję klientów jako pełnomocnik w sprawach rodzinnych oraz cywilnych m. in.:

 • o ustalenie i wyegzekwowanie kontaktów z dziećmi
 • o alimenty między małżonkami,  między rodzicami a dziećmi oraz innymi krewnymi
 • o rozdzielność majątkową między małżonkami
 • o ustanowienie rozdzielności majątkowej oraz podział majątku małżonków
 • o ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej nad dziećmi
 • o adopcję i przysposobienie
 • o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa
 • o ustanowienie opieki i kurateli
 • dotyczących:  nabycia i utraty własności, ochrony własności, zniesienia współwłasności, zarządu rzeczą wspólną, użytkowania wieczystego
 • dotyczących zasiedzenia, użytkowania, służebności, zastawu oraz posiadania
 • z zakresu postępowania wieczystoksięgowego
 • z zakresu prawa zobowiązań w tym wszelkiego rodzaju umów  i deliktów a w szczególności dochodzenia roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie, o zapłatę oraz innych  roszczeń majątkowych i nie majątkowych, sporządzania przedsądowych wezwań do zapłaty, mediacji, windykacji, bezpodstawnego wzbogacenia
 • sporządzaniu projektów umów i opinii
 • z zakresu prawa spadkowego, w tym w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, spraw o niegodność dziedziczenia
 • z zakresu postępowania egzekucyjnego, w tym dotyczących wszczęcia egzekucji, powództwa przeciwegzekucyjnego oraz skargi na czynności komornika

ADWOKAT / SUWAŁKI / KANCELARIA ADWOKACKA / SPRAWY cywilne i rodzinne


SPRAWY Prawa pracy

Reprezentuję klientów zarówno pracodawców jak i pracowników jako pełnomocnik w sprawach
z zakresu prawa pracy m. in. dotyczących:

 • roszczeń ze stosunku pracy, a w tym: wynagrodzenia, czasu pracy, kar porządkowych
 • ustalenia istnienia stosunku pracy, wypowiedzenia stosunku pracy oraz postępowań o przywrócenie do pracy
 • odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych
 • odwołań od decyzji ZUS i KRUS w sprawie rent i emerytur

ADWOKAT / SUWAŁKI / KANCELARIA ADWOKACKA / SPRAWY PRAWA PRACY


WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy jest ustalane indywidualnie i zależy od stopnia skomplikowania sprawy. Zachęcam do skontaktowania się ze mną mailowo lub telefonicznie w celu omówienia zakresu potrzebnej Państwu pomocy prawnej i wysokości należnego wynagrodzenia.

ADWOKAT / SUWAŁKI / WYNAGRODZENIE

ARTUR PIETRASZKIEWICZ ADWOKAT SUWAŁKI KANCELARIA ADWOKACKA

ZAPRASZAM DO KONTAKTU

Kancelaria Adwokacka 
Artur Pietraszkiewicz
ul. Noniewicza 63/4
16-400 Suwałki

KLIKNIJ JAK DOJECHAĆ


KOM: 663 756 286
TEL: 87 565 23 06

pietraszkiewiczadwokat@wp.pl

Konto bankowe MBANK S.A.

81 1140 2017 0000 4002 0792 26382015 ARTUR PIETRASZKIEWICZ KANCELARIA ADWOKACKA / ADWOKAT SUWAŁKI